Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 29-08-2018)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 29.8.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
DECE I OMLADINE VOJVODINE
2100 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za intenzivnu negu i terapiju u Službi za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlenih sa bolovanja, sa probnim radom u trajanju do 3 meseca
2 izvršioca

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za hronične plućne bolesti Službe za plućne bolesti Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlenih sa bolovanja, sa probnim radom u trajanju do 3 meseca

Opis posla: brine se o prijemu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca;učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovoran je načelniku Odeljenja.

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduju srednju stručnu spremu - IV stepen - završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar, položen stručni ispit; licenca za rad. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu, dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda, ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan (iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci); dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca); kratka biografija (Curriculum Vitae - CV), sa adresom, kontakt telefonom, mejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu Instituta, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem tri medicinske sestre - tehničara na Klinici za pedijatriju, do povratka zaposlenih sa bolovanja”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 771 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters