Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef računovodstva Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA u Apatin (Poslato na 29-08-2018)

Šef računovodstva

Oglas važi od: 29.8.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
25260 Apatin, Prigrevačka 72
tel. 025/772-216
e-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs


Šef računovodstva

USLOVI: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje - diplomirani ekonomista na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na poslovima diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove - šefa računovodstva u školi i domu učenika; 3. poznavanje rada na računaru; 4. poželjno, ali ne obavezno, posedovanje sertifikata u oblasti računovodstva; 5. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 7. da ima državljanstvo Republike Srbije; 8. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju školi. Kandidati uz prijavni formular prilažu overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje ili potvrde o neosuđivanosti za gorenavedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrda o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; potvrdu o radnom iskustvu (na poslovima diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove - šefa računovodstva). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenog sposobnosti, ne starije od šest meseci. Svi navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Dodatne informacije mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj telefona: 025/772-216. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 740 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters