Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Gerontodomaćica - negovateljica Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOVAČICA u Kovačica (Poslato na 29-08-2018)

Gerontodomaćica - negovateljica

Oglas važi od: 29.8.2018.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOVAČICA
Kovačica, Čaplovičova 17


Gerontodomaćica - negovateljica
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu

USLOVI: 1. Za saradnika na uslugama u zajednici (gerontodomaćica - negovateljica) u Centru za socijalni rad „Kovačica” Kovačica može biti imenovan državljanin Republike Srbije koji je stekao srednje obrazovanje i ima najmanje šest meseci radnog iskustva u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite. 2. Saradnik na uslugama u zajednici u Centru za socijalni rad „Kovačica” Kovačica prima se na rad na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i to do povratka iste na rad sa pomenutog odsustva. 3. Potreban broj izvršilaca za pomenuto radno mesto je jedan radnik. 4. Kandidati uz prijavu dostavljaju: prijavu, svojeručno potpisanu, sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome); dokaz o radnom iskustvu (overena fotokopija radne knjižice); sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima; sanitarna knjižica; uverenje da kandidat nije osuđivan; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podnet zahtev za sprovođenje istrage ili određenih istražnih radnji, da nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. 5. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana i počinje teći narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. 6. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Centar za socijalni rad „Kovačica” Kovačica, Čaplovičova 17, sa naznakom „Za javni konkurs za zapošljavanje na određeno vreme saradnika na uslugama u zajednici u Centru za socijalni rad Kovačica”. Ovaj javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad „Kovačica” Kovačica i u poslovnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 013/661-041.


Pregledano: 1049 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters