Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog; Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA u Bor (Poslato na 29-08-2018)

Pedagog; Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 29.8.2018.

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
19210 Bor, Zeleni bulevar 24


Pedagog
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: VII stepen stručne spreme: diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog - pedagog, master pedagog.

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: VII stepen stručne spreme: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost); master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika); master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik); master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost).

OSTALO: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi propisani su čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Posebni uslovi konkursa utvrđeni su odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u nastavi u stručnim školama. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih, biografiju, dokaz da kandidat zna srpski jezik, uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja ustanovi. Kandidat koji bude izabran u uži izbor, u roku od osam dana upućuje se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs slati na adresu: Mašinsko-elektrotehnička škola Bor, Zeleni bulevar 24,19210 Bor, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 1085 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters