Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Požarevac (Poslato na 30-08-2018)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 29.8.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 10
tel./faks: 223-371, tel. 540-225


Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Potrebna stručna sprema: prof. matematike, dipl. matematičar, dipl. matematičar za teorijsku matematiku i primene, dipl. matematičar za računarstvo i informatiku, dipl. matematičar - informatičar, prof. matematike i računarstva, dipl. matematičar za matematiku ekonomije, prof. informatike - matematike, dipl. matematičar - astronom, dipl. matematičar - primenjena matematika, dipl. matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom osnovi geometrije), dipl. informatičar, master matematičar, master prof. matematike, master prof. matematike i fizike, master prof. matematike i informatike, master prof. fizike i matematike, master prof. informatike i matematike, dipl. profesor matematike master, dipl.matematičar - master, dipl. inž. matematike - master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije), dipl. matematičar - prof. matematike, dipl. matematičar - teorijska matematika, dipl. inž. matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije), prof. hemije - matematike, prof. geografije - matematike, prof. fizike - matematike, prof. biologije - matematike, prof. matematike - teorijsko usmerenje, prof. matematike - teorijski smer, dipl. matematičar i informatičar, dipl. matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani master, treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike/ sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije ili dvopredmetne nastave matematike i fizike, odnosno matematike i informatike. Kandidat mora da ispunjava uslove iz Pravilnika o stepenu stručnog obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18) i iz čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu stručne spreme. Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi i dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 139 navedenog Zakona: 1) dokaz da ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz st. 1 tač. 1, 3-5 ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs a dokaz iz st. 1 tač. 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Ukoliko je diploma o stečenom obrazovanju izdata na srpskom jeziku, to je dokaz da kandidat zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Osim navedenog kandidat je dužan da priloži uz prijavu - prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potpisanu biografiju. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na test psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima kod nadležne službe za poslove zapošljavanja. Dokazi o ispunjenosti uslova se podnose u originalu ili overene fotokopije. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 2227 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters