Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 30-08-2018)

Doktor medicine; Viši fizioterapeut

Oglas važi od: 29.8.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 135
tel. 012/550-111, faks: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs


Doktor medicine
2 izvršioca

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili supspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu (VII stepen/master studije) - overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu - izvod iz MK rođenih, original ili overena fotokopija (original ili overena fotokopija ne smeju biti stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.

Viši fizioterapeut

Opis poslova: sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta; nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.; sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja; uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika; uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima; prati pacijentovo stanje i napredak; prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja; podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne/ akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim strukovnim/akademskim studijama ili osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.

Viša medicinska sestra - tehničar

Opis poslova: planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog; odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način; prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite; učestvuje u sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u školi, zdravstvenoj ustanovi, zajednici; izrađuje očigledna sredstva za zdravstveno-vaspitni rad; prima, evidentira i distribuira promotivni materijal; učestvuje u radu savetovališta za odvikavanje od pušenja - po potrebi učestvuje u planiranju individualne ishrane za pojedine korisnike savetovališta; sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom: visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne/akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim strukovnim/akademskim studijama ili osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.

Laboratorijski tehničar

Opis poslova: vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja; vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju uzoraka u cilju merenja radioaktivnosti i obavlja pripremu uzoraka za merenje; obavlja analizu uzoraka za merenje; vrši uzorkovanje, merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na terenu; obavlja poslove uzimanja uzoraka i merenja bioloških, hemijskih i fizičkih štetnosti na terenu u vezi ispitivanja uslova radne okoline i obavlja tehnički deo poslove ispitivanja i analize u laboratoriji za ispitivanje radne sredine; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO; pravilno odlaže medicinski otpad.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom: srednje obrazovanje, stručni ispit, licenca. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi - smer laboratorijski tehničar, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih, original ili overena fotokopija (ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.

Medicinska sestra - tehničar
2 izvršioca

Opis poslova: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom: srednje medicinsko obrazovanje, stručni ispit, licenca. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih, original ili overena fotokopija (ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1759 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters