Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 04-09-2018)

Medicinska sestra-tehničar

“Institut za plućne bolesti Vojvodine”, Novi Sad

Broj: 2667/2
Dana: 04.09. 2018.

Na osnovu čl. 17. Statuta Instituta za plućne bolesti Vojvodine, čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015 i 3/2018) u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 61/2017), a u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za plućne bolesti Vojvodine za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine, raspisuje se

OGLAS za prijem u radni odnos Medicinska sestra/tehničar na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, 3 izvršioca.

Uslovi:

završena srednja medicinska škola, opšti smer položen stručni ispit.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefon, e-mail adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore, fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (ukoliko ga ima kandidat), odnosno potvrdu o radnom iskustvu (za kandidate na određeno vreme).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno javi na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21 204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.ipb-ild.edu.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos pre zaključivanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom prema Aktu o proceni rizika Instituta za plućne bolesti Vojvodine, uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overenu fotokopiju diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje – M obrazac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor Instituta Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević Рок важења 12.09.2018. Захтевани ниво квалификација Средња школа – IV степен (4 година) Радно искуство у занимању Није битно Број извршилаца 3 Место рада Нови Сад Врста радниг односа / ангажовања Одређено Стручни испит или лиценца Da Напомена

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za plućne bolesti Vojvodine


Pregledano: 525 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters