Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 26-09-2018)

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com


Doktor medicine
za rad u Službi onkologije sa palijativnim zbrinjavanjem

USLOVI:
završen medicinski fakultet na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Odeljenju za hemioterapiju, Služba onkologije sa palijativnim zbrinjavanjem
2 izvršioca

USLOVI:
završena srednja medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zanimanju.

Ginekološko-akušerska sestra
za rad u Odeljenju ginekologije i akušerstva

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, smer ginekološko-akušerski; položen stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO:
Uz prijavu na oglas kandidati podnose: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence za rad; potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu Centra, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je objavljen i na veb-stranici Ministarstva zdravlja.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 1560 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters