Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na PRIVREDNI SUD U SOMBORU u Sombor (Poslato na 26-09-2018)

Oglas važi od: 26.9.2018.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

JAVNI KONKURS
za popunjavanje radnih mesta u Privrednom sudu u Somboru

Organ u kome se radno mesto popunjava: Privredni sud u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, Sombor

Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Uslovi za rad na radnom mestu – viši sudijski saradnik: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje pozitivnih zakonskih propisa iz nadležnosti privrednih sudova – razgovor sa učesnicima javnog konkursa proveriće se usmeno; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, kreativnosti i elokvencije – neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa; poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom rada na računaru.

Opšti uslovi za rad: Učesnik konkursa mora da ispunjava i opšte uslove: da ima državljanstvo Republike Srbije, da je punoletan, da mu ranije nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnim organima), da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za radno mesto viši sudijski saradnik: prijava sa kontakt adresom i brojem telefona; lčna i radna biografija; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; diploma o završenom pravnom fakultetu; uverenje o položenom pravosudnom ispitu; potvrda da kandidatu nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su bila zaposlena u državnim organima); dokaz o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, overena radna knjižica i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci) kao i eventualno objavljenim stručnim radovima; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjava se može preuzeti na internet sajtu Privrednog suda u Somboru, u odeljku KONKURS, pod nazivom „Izjava“. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze. Kandidat koji bude izabran za višeg sudijskog saradnika, naknadno u primerenom roku će dostaviti lekarsko uverenje.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama).

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da kandidat nije osuđivan.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokumentacijom se podnose na adresu Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sa naznakom za „Javni konkurs za višeg sudijskog saradnika“. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Privrednog suda u Somboru, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili pismeno na adresu navedenu u prijavi.

2. Radno mesto pravosudni stražar nameštenik IV vrste
1 izvršilac

Opis poslova: utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu suda, po potrebi pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se moglo ugroziti bezbednost lica i imovine, zabranjuje ulazak u zgradu suda licu sa oružjem, opasnim oruđem, pod dejstvom alkohola i drugih omamljivih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu suda van radnog vremena, a u radno vreme ulaz u određene prostorije, udaljava iz zgrade lice koje se ne pridržava njegove zabrane ili ometa red i mir, zadržava lice zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i o tome odmah obaveštava organe unutrašnjih poslova, štiti od napada zgradu suda, drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi, čuva i održava u tehnički ispravnom stanju vatreno oružje i municiju, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju upotrebe sredstava prinude u koju unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu vrši poslove vezane za zaštitu od požara, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca pravosudne straže i protivpožarne zaštite, predsednika ili sekretara suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, zdravstvena (psihofizička) sposobnost i obučenost za rukovanje vatrenim oružjem, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje zakonskih i drugih propisa na osnovu kojih se obavljaju poslovi pravosudne straže.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa – Pravilnika o pravosudnoj straži – razgovor sa učesnicima javnog konkursa proveriće se usmeno; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, kreativnosti i elokvencije – neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

Opšti uslovi za rad: Učesnik konkursa mora da ispunjava i opšte uslove: da ima državljanstvo Republike Srbije, da je punoletan, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa kontakt adresom i brojem telefona, lična i radna biografija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnim organima), dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, fotokopija radne knjižice i drugi akti), lekarsko uverenje o posebnoj zdravstvenoj psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta pravosudnog stražara koje podrazumeva rukovanje vatrenim oružjem; dokaz o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem (uverenje); izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjava se može preuzeti na internet sajtu Privrednog suda u Somboru, pod nazivom „Izjava“. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama).

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da kandidat nije osuđivan.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokumentacijom se podnose na adresu Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sa naznakom za „Javni konkurs za pravosudnog stražara“. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Privrednog suda u Somboru, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili pismeno na adresu navedenu u prijavi.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je sekretar suda Gordana Đukanović, kontakt telefon: 025/415-822.Pregledano: 2492 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters