0

Aplikacija

Upravnik Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Puno radno vreme

na Spomen-zbirka Pavla Beljanskog u Novi Sad (Poslato na 09-10-2018)

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi (“Sl. glasnik RS br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispravka), člana 25. Statuta Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (broj: 690/2 od 12.07.2017.) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj 1053/3 od 26.09.2018. godine, Upravni odbor Spomen-zbirke Pavla Beljanskog r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE UPRAVNIKA

Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Novi Sad

Za upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog može biti izabrano lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom ispunjava i posebne uslove propisane Statutom i to:

1. Stečeno visoko obrazovanje na Filozofskom fakultetu – Odeljenju za istoriju umetnosti;

2. Stručno zvanje kustosa;

3. Pet godina radnog iskustva u struci;

4. Aktivno znanje jednog svetskog jezika;

5. Da ima značajne rezultate postignute u struci;

6. Državljanstvo Republike Srbije;

7. Opšta zdravstvena sposobnost;

8. Da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje funkcije upravnika.

Kandidat za upravnika Spomen-zbirke je dužan da predloži program rada i razvoja Spomen-zbirke za naredne 4 godine kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijava na konkurs obavezno sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i radnu biografiju kandidata, koja sadrži podatke o obrazovanju, o dužini i vrsti radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, potrebne podatke za kontakt (telefon, e/mail).

Uz prijavu kandidat treba da priloži:

1. Predlog Program rada i razvoja Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za period

od četiri godine,

2. Biografiju, sa podacima o dosadašnjem radu i do sada ostvarenim rezultatima,

3. Overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

4. Uverenje o položenom stručnom ispitu;

5. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda, uverenje kojim se dokazuje radno iskustvo u struci);

6. Dokaz o znanju jednog svetskog jezika (potvrda o položenom ispitu na studijama ili

uverenje – potvrda referentne akreditovane ustanove);

7. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije, (ne starije od 6 meseci)

8. Kopiju lične karte;

9. Uverenje nadležnog Suda kojim se dokazuje da nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci)

10. Uverenje MUP-a da nije osuđivan (ne starije od 6 meseci).

11. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenjene starije od 6 meseci).

Sva dokumentacija se podnosi u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa. Neblagovremene, nedopuštene i nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Upravni odbor će odbaciti zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Pokrajinskoj vladi u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Upravni odbor Spomen-zbirke Pavla Beljanskog će obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa. O datumu usmenog razgovora, kandidati će biti blagovremeno obavešteni. Prilikom sastavljanja liste kandidata Upravni odbor će ceniti i sledeće činjenice: da kandidat poznaje poslovanje ustanova kulture, da kandidat poseduje iskustvo u aktivnostima sa elementima rukovođenja pri realizaciji projekata u kulturi, da ima referentne, odnosno naučne radove iz teorije i istorije umetnosti, kao i kvalitet predloženog programa rada i razvoja Spomen-zbirke. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevnik” i na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad, Trg galerija 2, sa naznakom “za Upravni odbor – javni konkurs”. Za informacije možete se obratiti na telefon 021/528-185 ili na mejl: administracija@pavle-beljanski.museum.


Pregledano: 109 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters