Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Ćuprija (Poslato na 17-10-2018)

TEHNIČKA ŠKOLA
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb
tel. 035/8472-466


Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 94% radnog vremena

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom o radu, kao i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanje i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj 88/2017), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016 isp.13/2016, 2/2017, i 13/2018). U radni odnos može biti primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i ako: ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Uz prijavni formular preuzet sa sajta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, dostaviti: kratku biografiju, original ili overenu kopiju diplome (kao dokaz o odgovarajućem obrazovnaju) dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u članu 139 stav 1 t. 3 Zakona (ne starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci) izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci), dokaz o znanju srpskog jezika, kao jezika na kojem se izvodi obrazovno vaspitni rad u školi, dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokaz o ispunjenosti uslova - psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rada sa decom i učenicima - lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon škole: 035/8472-466.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 706 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters