Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA u Subotica (Poslato na 24-10-2018)

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA
24000 Subotica, Beogradski put 126


Fizika na mađarskom nastavnom jeziku
sa 28% radnog vremena, na određeno vreme, zamena zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme:(1) profesor fizike,(2)diplomirani fizičar, (3) diplomirani astrofizičar,(4) diplomirani inženjer fizike,smer industrijska fizika,(5) diplomirani fizičar za opštu fiziku, (6)diplomirani fizičar za primenjenu fiziku, (7) profesor fizike za srednju školu, (8) diplomirani fizičar-istraživač, (9) diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku, (10) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku,(11)diplomirani fizičar-medicinske fizike,(12)diplomirani profesor fizike - master; (13) diplomirani fizičar - master; (14) diplomirani fizičar-master fizike - meteorologije; (15) diplomirani fizičar-master fizike-astronomije, (16) diplomirani fizičar-master medicinske fizike,(17) diplomirani profesor fizike-hemije-master, (18) diplomirani profesor fizike-informatike-master, (19) diplomirani fizičar-profesor fizike-master, (20) diplomirani fizičar-teorijska i eksperimentalna fizika- master, (21) diplomirani fizičar-primenjena i kompjuterska fizika-master, (22) diplomirani fizičar primenjena fizika i informatika-master, (23) master fizičar, (24) master profesor fizike. Lice iz tačke 14) koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike. Ukoliko škola konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Fizika može da izvodi i: profesor fizike hemije, diplomirani fizičar-informatičar, diplomirani fiziko-hemičar,diplomirani inženjer elektrotehnike, smer tehnička fizika, diplomirani astronom, smer astrofizika.

Zdravstvena nega
sa 27% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme, zamena zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
VI, VII/1 stepen stručne spreme: viša medicinska sestra-tehničar, strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera,viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar, diplomirani organizator zdravstvene nege, diplomirani organizator zdravstvene nege-master; master organizator zdravstvene nege, master profesor predmetne nastave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva). Lice za ovo radon mesto treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita.

Prva pomoć
sa 28% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme, zamena zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
VI, VII/1 stepen stručne spreme: (1) doktor medicine, (2) doktor stomatologije,(3)specijalista doktor medicine, odgovarajuće specijalizacije, (4) viša medicinska sestra,(5) viša medicinska sestra-tehničar, (6) viša medicinska sestra opšteg smera, (7) viša medicinska sestra internističkog smera, (8) viša medicinska sestra hirurškog smera, (9) viši medicinski tehničar,(10) viša medicinska sestra, (11)strukovna medicinska sestra, (12) organizator zdravstvene nege, (13) specijalista strukovna medicinska sestra, (14) diplomirana medicinska sestra, (15) master medicinska sestra, (16) diplomirani organizator zdravstvene nege, (17) diplomirani organizator zdravstvene nege-master,(18) master organizator zdravstvene nege, (19)master profesor predmetne nastave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva).Lice za ovo radno mesto pod tač. (4)-(19) ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita.

USLOVI:
kandidat mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl.139. i čl.140.stav 1.Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, a to su: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140. stav 1.Zakona: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije),na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Godine, 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Član 141. stav 3. Zakona reguliše da, izuzetno, poslove nastavnika umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi, za koje se ne obrazuju nastavnici sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. ovog zakona, može da obavlja i lice sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. stav 3. ovog zakona, odnosno srednjim obrazovanjem. Član 140. stav 3. Zakona reguliše da izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – ispr., 13/2016, 2/2017 i 13/2018) propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama za sva područja rada, i to za sticanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 21/2015, 11/2016 i 13/2018) propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita i to za sticanje obrazovanja u trajanju od dve godine i za srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Kandidat je dužan da uz popunjeni prijavni formular, koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ( www.mpn.gov.rs) na konkurs dostavi: overenu kopiju dokaza o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju u skladu s čl.140. Zakona, uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano, u skladu sa čl. 139. stav 1. tačka 3) Zakona, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, overenu kopiju dokaza da zna srpski i mađarski jezik; (overena kopija diplome o završenoj srednjoj školi, višoj školi ili fakultetu na srpskom/mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog/mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); biografiju sa pregledom radnih angažovanja. Ukoliko je kandidat stekao odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140. stav 1. Zakona na srpskom jeziku , smatra se da je dostavljanjem ovog dokaza, dostavio i dokaz da zna srpski jezik. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nakon psihološke procene konkursna komisija obaviće razgovor sa kandidatima koji se nalaze na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i donosi rešenje o izboru kandidata. Izabrani kandidat dostavlja lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kopije dokaza koje se podnose pri konkurisanju overavaju se od strane nadležnog organa,u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: Srednja medicinska škola, 24106 Subotica, Beogradski put 126, sa naznakom „Konkurs za radno mesto”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1581 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters