Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika Puno radno vreme

na GIMNAZIJA - VELIKA PLANA u Velika Plana (Poslato na 26-10-2018)

GIMNAZIJA - VELIKA PLANA
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 3
tel. 026/514-269, faks: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net


Nastavnik nemačkog jezika
sa 90% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017): za nastavnika nemačkog jezika: profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil nemački jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil nemački jezik i književnost); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu treba podneti i: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, ako diploma nije uručena; uverenje o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje (potvrdu) o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 026/514-059.


Pregledano: 448 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters