0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - hemija Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA u Novi Bečej (Poslato na 31-10-2018)

SREDNjA ŠKOLA
Novi Bečej, Maršala Tita 5


Nastavnik predmetne nastave - hemija
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije na koju je izabran

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i posebne uslove na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje, 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat mora da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji i stručnoj školi. Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Ukoliko kandidat nema navedeno obrazovanje, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima navedeno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Uz prijavni formular sa kratkom biografijom, kandidat dostavlja i sledeća dokumenta: original ili overenu kopiju diplome (kao dokaz o odgovarajućem obrazovanju), dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona - uverenje iz MUP-a, ne starije od šest meseci, uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) - ne starije od šest meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) - ne starije od šest meseci, dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (original ili overena kopija potvrde izdata od strane visokoškolske ustanove); smatraće se da kandidat ima pomenuto obrazovanje i ukoliko dostavi dokaz da je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije (overenu fotokopiju indeksa) ili dokaz da je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu (original ili overenu kopiju potvrde o položenom ispitu). Dokaz o znanju srpskog jezika, kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2. (psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima) kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“, na adresu: Srednja škola Novi Bečej, Maršala Tita 5, 23272 Novi Bečej, sa naznakom „Za konkurs”. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 023/771-077.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA


Pregledano: 94 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters