Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više nastavnika Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 07-11-2018)

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
ŠKOLA SUBOTICA
24000 Subotica, Maksima Gorkog 53


Nastavnik računarstva i informatike, elektrotehnike, automatske obrade podataka
na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije

USLOVI:
Prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015) i Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015), poslove nastavnika navedenih predmeta: računarstva i informatike, elektrotehnike; automatske obrade podataka, može da obavlja: diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci, master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Hemija i nemetali: Instrumentalna analiza, Ispitivanje u tehnološkoj proizvodnji, Zagađenje i zaštita vode, Zagađenje i zaštita tla
na srpskom nastavnom jeziku

USLOVI:
Prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015), poslove nastavnika stručnih predmeta može da obavlja: diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer tehnologije - master, diplomirani hemičar, profesor hemije, master hemičar.

OSTALO:
u skladu sa čl. 139 i 140 zakona za navedeno radno mesto: pored odgovarajućeg obrazovanja, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavu na konkurs treba da dostave: overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, original uverenja o državljanstvu RS, uverenje o neosuđivanosti, overenu kopiju potvrde visokoškolske ustanove da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, dokaz da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (diploma o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili položen ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove). U postupku odlučivanja o izboru nastavnika kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu škole: Hemijsko-tehnološka škola Subotica, Maksima Gorkog 53, 24000 Subotica. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA SUBOTICA


Pregledano: 471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters