Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike, biologije i hemije Puno radno vreme

na POŽAREVAČKA GIMNAZIJA u Požarevac (Poslato na 07-11-2018)

POŽAREVAČKA GIMNAZIJA
12000 Požarevac, Sime Simića 1


Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (zamena pomoćnika direktora, koji je imenovan do 31.8.2019. godine), sa 50% radnog vremena

Nastavnik biologije
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

Nastavnik hemije
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, sa 40% radnog vremena

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/2017) i to: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji; 1. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 2. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobrasćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 3. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 4. da znaju srpski i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Za navedeno radno mesto kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati pored biografije treba da prilože: 1. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. overenu fotokopiju izvoda iz knjige rođenih, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 4. dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5. dokaz o poznavanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad kandidat dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidati ženskog pola koji u diplomi imaju jedno prezime, a u prijavi na konkurs drugo, treba da dostave i izvod iz knjige venčanih - overena fotokopija. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs”, na adresu: Požarevačka gimnazija, Sime Simića 1, Požarevac. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, a svi kandidati u prijavi treba da navedu broj kontakt telefona.


Pregledano: 457 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters