Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNO- PREHRAMBENA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 09-11-2018)

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-
PREHRAMBENA ŠKOLA
25000 Sombor, Hadžića Svetića 18
tel. 025/482-586


Nastavnik predmetne nastave - poljoprivredna grupa predmeta, poljoprivredna tehnika - obuka vožnje traktora, opravka i održavanje poljoprivredne tehnike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
zvanje u skladu sa pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi: diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede; diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije u poljoprivredi; diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku; diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna tehnika ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija; diplomirani mašinski inženjer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju, usmerenje poljoprivredno mašinstvo; diplomirani mašinski inženjer za automatsko (sa izbornim programom poljoprivredne mašine); master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odseku; poljoprivredna tehnika).

Nastavnik predmetne nastave - prehrambena grupa predmeta, prehrambena tehnologija - ispitivanje namirnica za obrazovne profile: prehrambeni tehničar i tehničar za biotehnologiju

USLOVI:
zvanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi: diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa: biotehnološka; diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija; diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljeno-hidratne hrane, konzervna hrana ili mikrobiološki proces; diplomirani inženjer tehnologije ishrane; diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda; diplomirani inženjer prehrambene tehnologijebiljnih proizvoda; diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih priozvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologijubiljnih proizvoda.

OSTALO:
Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čoji je obavezni član sekretar škole. Uslovi za prijem u radni odnos: da kandidat ima odgovarajući stepen i vrstu školske spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10 počev od 10.09.2005.g.; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005.g.); obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; lice za radno mesto nastavnika predmetne nastave - poljoprivredna grupa predmeta mora imati prethodno položen specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidat uz prijavni formular podnosi: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja, sa najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); uverenje da kandidat nije osuđivan; lice za radno mesto nastavnika predmetne nastave - poljoprivredna grupa predmeta mora podneti uverenje o položenom specijalističkom ispitu za vozača motornih vozila - instruktora. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnih saradnika vrši se uži izbor kandidata koji se upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu ili lično predati sekretaru škole, sa naznakom: „Za konkurs - nastavnik poljoprivredne grupe predmeta“, „Za konkurs - nastavnik prehrambene grupe predmeta“.


Pregledano: 1160 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters