Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene nege Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Zrenjanin (Poslato na 15-11-2018)

MEDICINSKA ŠKOLA
23000 Zrenjanin, Novosadska 2
tel. 023/533-270


Nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 57,86% radnog vremena

USLOVI
za prijem u radni odnos: Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je stekao: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 21/15, 11/16 i 13/18): viša medicinska sestra - tehničar; strukovna medicinska sestra; organizator zdravstvene nege; specijalista strukovna medicinska sestra; diplomirana medicinska sestra; master medicinska sestra; viša medicinska sestra opšteg smera; viša medicinska sestra internističkog smera; viša medicinska sestra hirurškog smera; viši medicinski tehničar; diplomirani organizator zdravstvene nege; diplomirani organizator zdravstvene nege - master; master organizator zdravstvene nege; master profesor predmetne nastave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva). Lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; 3. original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o ispunjavanju uslove iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) - srpski jezik; 6. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u oglasnim novinama „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2, sa naznakom: „Za konkurs“. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj 023/533-270.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1150 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters