Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar / majstor održavanja Puno radno vreme

na Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš u Niš (Poslato na 21-11-2018)

"Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš", NišNa osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014i 1/2015) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 1553 od 29.10.2018. godine, direktor Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOSI

Oglašava se prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka odsutnog radnika za sledeće radno mesto:

1) domar/majstor održavanja - 1 izvršiocaII

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).III

Pored opštih uslova utvrđeni su i posebni uslovi na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš broj 510 od 29.03.2018.godine:

- završeno srednje obrazovanje

- položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici)

- vozačka dozvola B kategorijeIV

Uz prijavu se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

- diploma o završenom srednjem obrazovanju

- uverenje o položenom stručnom ispitu

- kopija važeće vozačke dozvoleV

Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i:

- lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom

- fotokopija lične karte

- izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud)

- pisanu saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem

u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš.VI

Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi:

- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedeni dokument u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.VII

Oglas objaviti na internet stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš (www.zavodtb.org.rs).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa mogu poslati poštom na adresu: Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš – prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu), Bulevar doktora Zorana Đinđića 83, 18000 Niš, ili dostaviti lično u Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš kod sekretarice Zavoda, svakog radnog dana do 14.00 časova.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na internet stranici Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Kontakt telefon 018/537-607 ili mail adresa: zavodtb@medianis.net.Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

DIREKTOR

Dr Vladan Miladinović, spec

_Rok za dostavljanje prijava je_
28.11.2018.


Skoro postavljeni poslovi Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš


Pregledano: 1001 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters