Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije Puno radno vreme

na Partners & Orka u Beograd (Poslato na 22-11-2018)

11000 Beograd, Vojvode Stepe 82
tel. 011/2460-361


Nastavnik biologije
na određeno vreme radi zamene odsutnog nastavnika, do povratka zaposlene sa trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS“ broj 88/2017); 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik br. 15/13) za nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad i da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit za licencu; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 pre zaklučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati, pored biografije, treba da prilože (u originalu ili overene kopije, ne starije od 6 meseci): diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o neosuđivanosti. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog ili mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Prijave slati na gorenavedenu adresu, poštom ili lično sekretaru škole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja, sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi Partners & Orka


Pregledano: 388 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters