Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

11

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Prokuplje (Poslato na 28-11-2018)

GIMNAZIJA
18400 Prokuplje, Ratka Pavlovića 20
tel. 027/321-110

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove prema čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da imaju visoko obrazovanje (VII stepen) ekonomske struke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored prijave na konkurs kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, izvod iz MK rođenih i uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za zakonom navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, dostavlja dokaz da poznaje jezik na kome se ostvaruje vaspitni rad - overena kopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju na srpskom jeziku, original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima kod nadležne službe za zapošljavanje. Lekarsko uverenje se dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 1918 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters