Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

DOKTOR MEDICINE Puno radno vreme

na Zavod za antibaričnu zaštitu- Pasterov zavod, Novi Sad u Novi Sad (Poslato na 04-12-2018)

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme

DOKTOR MEDICINE ………………………………………………………………………….. 1 izvršilac, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u Službi za prevenciju i sprečavanje širenja besnila i drugih zaraznih bolesti. Opis poslova:

- pružanje antirabične zaštite pacijentima sa teritorije Južnobačkog okruga;

- edukacija iz oblasti besnila za pacijente i njihove pratioce, sa teritorije Južnobačkog okruga;

- epidemiološka obrada, izrada i slanje izveštaja, za ozleđene i antirabično tretirane pacijente sa teritorije Južnobačkog okruga;

- epidemiološka obrada, izrada i slanje izveštaja, za ozleđene i antirabično tretirane pacijente za teritoriju Republike Srbije;

- davanje stručno-metodološkog mišljenja i uputstava kod postavljanja indikacija za pružanje antirabične zaštite;

- izrada godišnjeg plana, praćenje realizacije i izrada izveštaja o potrošnji vakcina i seruma protiv besnila za pacijente sa teritorije Južnobačkog okruga;

- organizovanje i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, iz oblasti antirabične zaštite za teritoriju Republike Srbije;

- vođenje neophodnih evidencija i dokumentacije o ozleđenim i antirabično tretiranim pacijentima sa teritorije Južnobačkog okruga;

- vođenje centralnog registra antirabično tretiranih lica za teritoriju Republike Srbije.

- prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;

- sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

- obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:

- završen Medicinskifakultet,

- položen stručni ispit,

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine,

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u radu sa virusom besnila.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

- Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,

- Fotokopija lične karte,

- Diploma o završenom fakultetu (original ili overena kopija),

- Uverenje o položenom stručnom ispitu,

- Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom, dostaviti do 14.12.2018. godine,u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktora medicine“.

Rok za dostavljanje prijava je
14.12.2018.Pregledano: 487 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters