0

Aplikacija

Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd u Beograd (Poslato na 05-12-2018)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 i 75/2014), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 1/2015), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-8077/2018 od 28.08.2018.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odluke direktora Gradskog zavoda V-5 broj 5875 /1 od 03.12.2018. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos


I
Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine zbog povećanog obima posla u trajanju do tri meseca.

- Opis posla: Prati stanje zagađenosti životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih voda; učestvuje u evidentiranju i analizi zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih voda; učestvuje u merenju nivoa komunalne buke, izradi izveštaja i obradi rezultata ispitivanja ;učestvuje u organizovanju i sprovođenju mera u vanrednim situacijama; obrađuje i prikazuje geografsku distribuciju praćenih zagađenja životne sredine; učestvuje u izradi periodičnih publikacija po pojedinim programima; izvršava zakonsku obavezu izveštavanja nadležnih ustanova iz oblasti koju prati u svom radu (kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih i drugih voda); po potrebi vrši analize i ispitivanja pojedinih štetnosti u radnoj okolini na terenu; učestvuje u izdradi izveštaja, studija ,elaborata iz oblasti ekologije; uvidom na terenu prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti zaštite životne sredine; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca.

- Uslovi:
Visoko obrazovanje:
•dipl. Ing. Zaštite životne sredine/ Master analitičar zaštite životne sredine
- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
- Dodatni uslov:
Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenom fakultetu/master studijama;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II
Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.
III
Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.
Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa

Rok važenja
12.12.2018.


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd


Pregledano: 225 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters