0

Aplikacija

Referent za kancelarijske poslove Puno radno vreme

na SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG u Subotica (Poslato na 05-12-2018)

SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Referent za kancelarijske poslove

Odsek za opšte poslove

Opis posla: vrši zavođenje, formiranje, evidentiranje, združivanje, razvođenje i arhiviranje predmeta, za potrebe inspekcija vrši rezervisanje brojeva, evidenciju o kretanju predmeta i dopune predmeta, daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta, vodi arhivsku knjigu i izlučuje predmete kojima je istekao rok čuvanja, vrši prijem, razvrstavanje, evidenciju i ekspediciju pošte. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

USLOVI: srednja stručna sprema, položen državni stručni ispit, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast državne uprave, položaj, prava i obaveze državnih službenika, poznavanje kancelarijskog poslovanja u organima državne uprave – usmeno i poznavanje rada na računaru – provera praktičnim radom na računaru i veština komunikacije – usmeno.

Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti kojima se dokazuje na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br.18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta moguće je preuzeti na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi http://www.suk.gov.rs, u delu “Dokumenti – Obrasci”. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kanditima koji konkurišu i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju predviđene uslove za rad na oglašenom radnom mestu za koje su konkurisali, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se počev od 24.12.2018. godine, u prostorijama Severnobačkog upravnog okruga, na adresi: Subotica, Trg Lazara Nešića 1, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake naredne faze izbornog postupka biti blagovremeno obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Shodno članu 9 Zakona o državnim službenicima, kojim je utvrđeno da je kandidatima pri zapošljavanju u državnom organu, pod jednakim uslovima dostupno radno mesto i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (u opštinskoj/gradskoj upravi, sudu ili od strane javnog beležnika), kao i nepotpune, nerazumnjive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene od strane Konkursne komisije. Ovaj oglas objavljuje se na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu eUprave, na oglasnoj tabli i veb-stranici Severnobačkog upravnog okruga, veb-stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu “Poslovi”. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Adresa na koju se podnose prijave: Severnobački upravni okrug, 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1, sa naznakom „Za javni konkurs“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Vesna Bajić, tel. 024/556-014. Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.Pregledano: 137 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters