Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 12-12-2018)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
tel. 016/245-219

Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku
diplomirani inženjer softverskog i informacionog inženjerstva

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit. Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u ZZJZ Leskovac.

OSTALO: Kao dokaze o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos, kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, propisanu od strane kandidata; fotokopiju lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji “Poslovi”. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti, tehničkom sekretaru Zavoda za javno zdravlje ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravlje Leskovac, Maksima Kovačevića 11, 16000 Leskovac, sa naznakom “Prijava na oglas” i naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Kandidati koji ne budu izabrani biće obaveštni u skladu sa zakonom. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, pre zaključenja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC


Pregledano: 1411 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters