Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 12-12-2018)

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA
25000 Sombor, Trg cara Lazara 4
tel. 025/421-067

Direktor škole
na period od 4 godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: propisane čl. 122, stav 2 i 5, čl. 139 i 140 ZOSOV („Sl. glasnik RS” br. 88/2017) i člana 2-7 Pravilnika o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 108/2015), odnosno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje za nastavnika ili stručnog saradnika za rad u školi u području rada Saobraćaj, elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; (3) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice pod tačkom 1) i (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima dozvolu za rad nastavnika ili stručnog saradnika, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz gurpe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da ima obuku i položen ispit za direktora ustanove. Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 108/2015), propisano je da prednost za izbor direktora ustanova ima kandidat koje je stekao neko od zvanja prema propisima iz oblasti obrazovanja. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose sledeću dokumentaciju: overene kopije diploma o stečenom obrazovanju (srednjem, višem, visokom) na srpskom jeziku (ako nije završio školovanje na srpskom jeziku, osim dokaza o stečenom obrazovanju mora dostaviti i dokaz tj. overenu kopiju potvrde da je položio ispit iz srpskog jezika pro programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); overenu kopiju dokaza o posedovanju licence za rad; dokaz o radnom iskustvu u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; overenu fotokopiju ili original dokaza o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad učenicima (pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu); original ili overenu kopiju uverenja da kandidat nije osuđivan, u skladu sa zakonom, od MUP-a, ne starije od 30 dana; original ili overenu kopiju uverenja iz suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična dela odrežena u članu 7 Pravilnika o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 108/2015), ne starije od 30 dana; uverenje o neosuđivanosti privrednog suda da nije osuđen za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti, ne starije od 30 dana; uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od šest meseci, kao i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); overena kopija ili original dokaza o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja (ako se prijavljuje lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove); dokaz o savladanoj obuci i položenom ispitu za direktora ustanove, ukoliko ga poseduje (prijava će se smatrati potpunom i ukoliko kandidat nema položen ispit za direktora ustanove); biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom rada direktora škole. Školski odbor ove škole obrazovaće komisiju za izbor direktora posebnom odlukom. Dokumentacija se dostavlja na adresu škole, sa naznakom “Konkurs za direktora škole”. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave, sa dokumentacijom koja nije overena od strane nadležnog organa, neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 927 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters