Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA u Surdulica (Poslato na 12-12-2018)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA
17530 Surdulica, Masurička bb
tel. 017/815-935

Diplomirani pravnik

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 19. septembra 2005. godine; znanja rada na računaru; 1 godina radnog iskustva. Uz prijavu na oglas i biografiju, kandidati podnose i sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: diplomu ili overenu fotokopiju diplome, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da nisu pod istragom, licencu za obavljanje stručnih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita, uverenje da nisu osuđivani. Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom. Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova oglasa se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji ,,Poslovi” NSZ, na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA


Pregledano: 1061 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters