Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave Puno radno vreme

na GIMNAZIJA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 19-12-2018)

GIMNAZIJA LESKOVAC
16000 Leskovac, Koste Stamenkovića 15
tel. 016/212-218

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik psihologije sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, stručni saradnik - psiholog, sa 30% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni); da ima odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 stav 1 i 2 istog Zakona: obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdicsiplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celinu i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima odgovarajuću vrstu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS” - Prosvetni glasnik, broj 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove).

OSTALO: Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na satu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidat prilaže: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) - dokumenta se dostavljaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija. Kandidati koji budu ušli u uži izbor upućuju se na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Rešenje o izboru kandidata doneće se u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama Gimnazije, Leskovac, Koste Stamenkovića 15, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Sva dodatna objašnjenja kandidati mogu dobiti putem telefona: 016/212-218. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu Gimnazije.


Pregledano: 1033 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters