Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE u Novi Pazar (Poslato na 19-12-2018)

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića bb
tel. 020/318-373

Nastavnik matematike
sa 65% norme časova, na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim Zakonom i ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposbnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u skladu sa članom 142 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, najviše dve godine od dana prijema u radni odnos , kao uslov za polaganje ispita za licencu. Rok za dostavu prijava na konkurs je 8 dana od dana oglašavanja. Uz odštampani primeark prijemnog formulara koji je propisan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: dokaz o stručnoj spremi (diploma); uverenje o državljanstvu; izvod iz MK rođenih; dokaz o poznavanju jezika na kome se obavlja obrazovno-vaspitni rad; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Lekarsko uverenje kandidat prilaže pre zaključivanja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Informacije se mogu dobiti i na gorenavedeni broj telefona.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE


Pregledano: 1162 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters