Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za administrativno-tehničke poslove Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 19-12-2018)

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26000 Pančevo
Vojvode Radomira Putnika 13-15

Radno mesto za administrativno-tehničke poslove
u zvanju referenta

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima: Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Posebni uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Obavlja sve administrativno-tehničke poslove za veća za koja godišnjim rasporedom poslova bude zadužen, obrađuje pravnosnažne krivične predmete, popunjava KZ list za MUP, popunjava izveštaje o kazni za poslove odbrane, dostavlja uplatnice i platne naloge strankama za uplatu kazne, troškova postupka i paušala, piše akta izvršnom odeljenju za prinudnu naplatu kazne, troškova postupka i paušala, uvođenje novčanih kazni, troškova postupka i paušala u kontrolnik prihoda, uvođenje uslovnih osuda u knjigu, združuje dostavnice i povratnice, podneske i druga pismena u predmete, iznosi sudijama predmete iz evidencije i za potpis, arhivira završene predmete, slaže i održava arhivu i iznosi predmete iz arhive, dostavlja naloge za prinudnu naplatu takse, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda i šefa krivične pisarnice.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere: Stručna osposobljenost kandidata vrednuje se ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u aktu o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u sudu i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, dok se vrednuju sledeće veštine kandidata: veština rada na računaru, veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, organizatorske sposobnosti i kreativnost. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata proveriće se usmeno na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima.

Rok u kome se podnose prijave: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Ciculj, sekretar suda, tel. 013/345-481.

Adresa na koju se podnose prijave: Prijava na konkurs podnosi se Osnovnom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, Pančevo, sa naznakom „Za javni konkurs - ne otvarati”.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana i sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja. Kandidati popunjavaju izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu: Uz prijavu na konkurs učesnik dostavlja sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će odbaciti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način. Radi učestvovanja na javnom konkursu kandidat daje sledeću izjavu: I Saglasan/a sam da sud, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja: Saglasan/a da se moj JMBG, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koristi isključivo u svrhu prikupljanja podataka neophodnih za učestvovanje na javnom konkursu (JMBG kandidata) (mesto i datum) (potpis davaoca izjave) II Iako je sud obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti sledeće podatke (kandidat treba da zaokruži šta od navedenih dokaza dostavlja): 1. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 2. original ili overen izvod iz matične knjige rođenih, 3. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje suda ne podnesem do isteka roka za podnošenje prijava, prijava će se smatrati neurednom.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U PANČEVU


Pregledano: 2444 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters