Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA u Beograd, Subotica (Poslato na 19-12-2018)

MINISTARSTVO PROSVETE,NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Na osnovu čl. 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17 stav 1, člana 18, člana 19 st. 1 i 2, čl. 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćen tekst i 109/09) i zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8157/2017 od 29. avgusta 2017. godine, 51 broj: 112-10336/2017 od 25. oktobra 2017. godine i 51 broj: 112-9026/2018 od 26. septembra 2018. godine oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Beograd, Nemanjina br. 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za finansijske poslove u međunarodnoj saradnji i evropskim integracijama
razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Odeljenje za projekte iz pretpristupnih fondova EU (IPA), donacije i pridruživanje EU u obrazovanju i nauci, Odsek za praćenje sprovođenja projekata pretpristupnih EU (IPA)
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove iz oblasti finansija koji se odnose na delokrug Sektora, prati poštovanje uspostavljenih politika i procedura i njihovu primenu i proverava usklađenost planiranih rashoda sa stvarnim potrebama; izrađuje planove, programe i izveštaje iz delokruga Sektora; priprema predlog budžeta koji se odnosi na nadležnost Sektora i kontroliše ispravnost korišćenja budžetskih aproprijacija i kvota; vrši kontrolu celokupne finansijsko-materijalne dokumentacije koja je u vezi sa izvršenjem internog naloga za plaćanje i drugih plaćanja i proverava osnovanost priložene dokumentacije za stvaranje obaveze (ugovor, račun); sarađuje sa drugim organima državne uprave, ustanovama, institucijama i unutrašnjim jedinicama Ministarstva u vezi sa planiranjem i potrošnjom budžetskih sredstava za međunarodnu saradnju i koordinira rad na stručnoj obradi predmeta iz ove oblasti; izrađuje analize i studije koje proističu iz potreba razvojnih međunarodnih, EU projekata, kredita i donacija iz oblasti obrazovanje i naučne politike; učestvuje u izradi nacrta međunarodnih bilateralnih ugovora, kredita i donacija, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) i poznavanje Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014.-2020. godine – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika – proveravaće se usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26

2. Radno mesto za pravne poslove u visokom obrazovanju, početnu akreditaciju i dozvole za rad razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za visoko obrazovanje, Odsek za poslove visokog obrazovanja
1 izvršilac

Opis poslova: Obrađuje zahteve i dokumentaciju za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa; postupa po pismenim zahtevima stranaka (državnih i privatnih ustanova, visokoškolskih ustanova, studenata i drugih pravnih i fizičkih lica) i rešava predmete u vezi postupka akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji; izrađuje rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad; postupa po predmetima koji se odnose na davanje odgovora na pitanja u vezi sa postupkom početne akreditacije visokoškolskih ustanova, kao i tumačenje Pravilnika o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa; sprovodi postupak izdavanja Potvrde na zahtev stranaka koja se odnosi na akreditaciju fakulteta; priprema odgovore na predstavke građana vezane za upis na fakultet; priprema odgovore koji se odnose na Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i odgovore koji se odnose na preporuke Zaštitnika građana; sprovodi afirmativne akcije upisa pripadnika nacionalnih manjina, lica sa invaliditetom i ostalih osetljivih grupa na visokoškolske ustanove u Republici Srbiji; postupa po predmetima i predstavkama građana i ustanova i daje informacije o sistemu visokog obrazovanja, statusu visokoškolskih ustanova i stečenom visokom obrazovanju u Republici Srbiji i inostranstvu i prevodi tekstove sa engleskog na srpski jezik i obratno za potrebe Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o visokom obrazovanju – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika – proveravaće se usmeno i veština komunikacije – usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26

3. Radno mesto za investiciono-finansijsko planiranje, nadzor, izveštavanje i realizaciju investicionih projekatarazvrstano u zvanje mlađi savetnik u Sektoru za učenički i studentski standard i investicije, Odeljenje za investiciono-komercijalne poslove – Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata

1 izvršilac

Opis poslova: Priprema rešenja o raspodeli sredstava u oblasti investicija, investicionog održavanja i opremanja iz nadležnosti Ministarstva; prikuplja elemente i učestvuje u izradi finansijskih planova u oblasti investicija, investicionog održavanja i opremanja iz nadležnosti Ministarstva; kontroliše, evidentira i priprema finansijska dokumenta koja prate plaćanja, transfer i prenos sredstava vezanih za realizaciju investicionih projekata; obrađuje finasijska dokumentavezana za realizaciju investicionih projekata; prati prikupljanje dokumentacije i sarađuje sa krajnjim korisnicima i organima lokalne samouprave, radi kompletiranja nedostajuće dokumentacije potrebne za realizaciju investicionih projekata, prati realizaciju projekata u odnosu na program raspodele budžetskih sredstava i o tome sačinjava izveštaje, učestvuje u postupku povećanja knjigovodstvene vrednosti objekta nakon realizacije investicije, pruža podršku sprovođenju poslova vezanih za javne nabavke; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i jednog svetskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26

4. Radno mesto za sprovođenje javne nabavke razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za učenički i studentski standard i investicije, Odeljenje za investiciono-komercijalne poslove, Grupa za javne nabavke
1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi sve vrste postupaka javnih nabavki, izrađuje akta vezana za sprovođenje postupaka javnih nabavki (odluke, rešenja, konkursne dokumentacije i itd.); prikuplja i priprema podatke za javne nabavke, analizira potrebe u vezi javnih nabavki, ekonomsku opravdanost javne nabavke i druge potrebe vezane za javne nabavke; izrađuje akta vezana za priključivanje okvirnim sporazumima; učestvuje u izradi internih akata iz oblasti javnih nabavki; učestvuje u izradi Plana javnih nabavki, učestvuje u pripremi i izradi izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama, radi na Portalu javnih nabavki i u aplikaciji Uprave za javne nabavkei sve druge poslove vezane za elektronsko praćenje i realizaciju javnih nabavki; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za službenika za javne nabavke, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o javnim nabavkama – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Zahumska 14

5. Radno mesto za administraciju servisa e-Prosvete razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci – Grupa za e-Prosvetu
1 izvršilac

Opis poslova: Koodinira administriranjem uspostavljanja i korišćenja sistema e-Prosvete iz delokruga Grupe; organizuje i učestvuje u izradi projektnih zahteva za nadogradnju i nadzor nad dostupnpsti i korišćenja digitalizovanog JISP i stara se o ispravnosti uspostavljenih procedura koje obezbeđuju održavanje kvaliteta i bezbednosti podataka u okviru tog dela informacionog sistema Ministarstva; obezbeđuje uslove za digitalizaciju dodeljenog jedinstvenog obrazovnog broja deteta, učenika, vaspitača i nastavnika – JOB i prati i obezbeđuje kvalitet unosa podataka o zaposlenima, deci, učenicima i studentima u elektronskih registrima informacionog sistema; sprovodi aktivnosti za unapređivanje informacionog sistema i kvaliteta podataka u informacionom sistemu; planira i koordinira prikupljanje i obradu podataka i organizuje pripremu izveštaja i analiza iz Informacionog sistema i iz drugih izvora za potrebe Ministarstva, ustanova iz oblasti obrazovanja i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica; učestvuje u radnim grupama za izradu zakona i propisa o digitalizaciji registara i evidencija u oblasti obrazovanja; analizira podatke iz informacionog sistema i drugih izvora, izrađuje izveštaje i organizuje objavljivanje podataka iz registara na portalu otvorenih podataka Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o visokom obrazovanju – proveravaće se usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno i poznavanje informaciono – komunikacionih tehnologija – proveravaće se pismeno, putem testa.

Mesto rada: Beograd, Zahumska 14

6. Radno mesto za administraciju servisa e-Nauke razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci – Grupa za e-Nauku
1 izvršilac

Opis poslova: Koordinira administriranjem uspostavljanja i korišćenja sistema e-Nauke iz delokruga Grupe; organizuje i učestvuje u izradi projektnih zahteva za nadogradnju i nadzor nad dostupnosti i korišćenja digitalizovanog sistema e-Nauke i stara se o ispravnosti uspostavljenih procedura koje obezbeđuju održavanje kvaliteta i bezbednosti podataka u okviru tog dela informacionog sistema Ministarstva; obezbeđuje uslove za digitalizaciju dodeljenog jedinstvenog broja istraživača i prati i obezbeđuje kvalitet i tačnost unosa podataka o pravnim i fizičkim licima u registrima i evidencijama informacionog sistema e-Nauke; planira i koordinira prikupljanje i obradu podataka i organizuje pripremu izveštaja i analiza iz sistema e-Nauke iz drugih izvora za potrebe Ministarstva i sprovodi aktivnosti za unapređivanje informacionog sistema i kvaliteta podataka u digitalizovanom sistemu e-Nauke; učestvuje u radu radnih grupa za izradu zakona i propisa o digitalizaciji registara i evidencija u oblasti naučnoistraživačke i inovacione delatnosti; analizira podatke iz informacionog sistema i drugih izvora, izrađuje izveštaje i organizuje objavljivanje podataka iz registara na portalu otvorenih podataka Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja tehničko-tehnoloških ili prirodno – matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakona o visokom obrazovanju – proveravaće se usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno i poznavanje informaciono – komunikacionih tehnologija – proveravaće se pismeno, putem testa.

Mesto rada: Beograd, Zahumska 14

7. Radno mesto za evidentiranje i praćenje realizacije programa i projekata iz oblasti inovacione delatnosti, promociju i pružanje podrške inovacionim organizacijama u međunarodnim programima i projektima razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem – Grupa za nacionalni inovacioni sistem
1 izvršilac

Opis poslova: Izrađuje kriterijume za evaluaciju rezultata programa inovacione delatnosti u cilju unapređenja razvoja i pospešivanja inovacione delatnosti u Republici Srbiji; priprema i realizujeJavne pozive za finansiranje aktivnostiprivrednih društava kao nosioca inovacione delatnosti registrovanih po Zakonu o inovacionoj delatnosti, priprema i realizuje Javne pozive za aktivnosti fizičkih lica-inovatora registrovanih po Zakonu o inovacionoj delatnosti, priprema materijale i druge stručne osnove za ugovore, odluke, rešenja i druga dokumenata koja se odnose na uslove finansiranja i realizaciju inovacionih i razvojnih projekata pravnih i fizičkih lica; učestvuje u prezentaciji postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima, učestvuje u izradi studija i analiza kao osnov za pripremu strateških dokumenata kojima se postavljaju ciljevi i obezbeđuju sistemski uslovi za stvaranje, razvoj i primenu inovacija u Republici Srbiji; sarađuje sa privredim subjektima i organizacijama za obavljanje inovacione delatnosti radi podsticaja primene i komercijalizacije rezultata inovacije i unapređenja inovacione delatnosti u Republici Srbiji; učestvuje u radu radnih grupa, tela i komisija koje obrazue Ministarstvo i druge institucije; vrši promociju i pruža podršku inovacionim organizacijama u pojedinačnim prioritetima okvirnih programa za istraživanje i inovacije i drugim međunarodnim programima i projektima namenjenim podsticanju istraživanja u cilju privrednog rasta Republike Srbije, obezbeđuje podatke, priprema i realiuje projekte koji se finansiraju iz sredstava regionalnih, evropskih i međunarodnih fondova; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o inovacionoj delatnosti – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Njegoševa 12

8. Radno mesto za kontrolu namenskog korišćenja sredstava subvencija sa razdela Ministarstva i praćenje rada i poslovanja organizacija – korisnika tih sredstava razvrstano u zvanje savetnik u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, Grupa za praćenje rada i poslovanja organizacija korisnika budžetskih subvencija i sredstava iz međunarodnih kredita i donacija

1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na finansijsku kontrolu namenskog trošenja sredstava subvencija iz budžeta Republike Srbije i na praćenje rada i poslovanja organizacija – korisnika tih sredstava; obezbeđuje prijem, pregled i kontrolu namenskog trošenja budžetskih sredstava subvencija sa razdela Ministarstva, saglasno aktu kojima se utvrđuje raspored i korišćenje sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama; priprema predlog mera u skladu sa zaključenim ugovorima sa primaocem sredstava subvencije i za otklanjanje uočenih nepravilnosti; učestvuje u izradi ugovora o korišćenju sredstava subvencija; učestvuje u pripremi odluka, ugovora i drugih pravnih akata u vezi sa realizacijom programa i projekata koji se odnose na rad i poslovanje primaoca sredstava budžetske subvencije sa razdela Ministarstva i obavlja poslove koji se odnose na praćenje finansiranja realizacije i na kontinuirano staranje o imovini aktivnosti kojima se realizuju podprojekti u okviru osnovnog projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru”; vrši kontrolu obima, rasporeda i načina usmeravanja sredstava kredita namenjenih realizaciji potprojekta u okviru osnovnog projekta; obezbeđuje prenos sredstava i kontrolu namenskog trošenja, u skladu sa ugovorima kojima se uređuje način i uslovi realizacije i finansiranja potprojekata; učestvuje u izradi ugovora i /ili aneksa zaključenih ugovora o realizaciji i finansiranju potprojekata i prati dinamiku realizacije kreditnih sredstava Evropske investicione banke, Banke za razvoj Saveta Evrope i drugih finansijskih organizacija, u odnosu na obaveze Ministarstva- Republike Srbije kao primaoca sredstava, odgovornog za realizaciju osnovnog projekta; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakona o inovacionoj delatnosti – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Beograd, Njegoševa 12

9. Radno mesto prosvetnog savetnika razvrstano u zvanje savetnik u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava – Školska uprava Sombor, sa mestom rada u Subotici
1 izvršilac

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanove, Pravilnika o stručno-pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove – proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru – proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije – usmeno.

Mesto rada: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

II Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

III Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Gordana Jeremić, telefon: 3610-287.

IV Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju jednog svetskog jezika (samo za radna mesta pod rednim brojem 3, 4 i 9); original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika (samo za radna mesta pod rednim brojem 5, 6, 7 i 8); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika (samo za radno mesto pod rednim brojem 9); stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo u originalu ili overenoj fotokopiji i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled (nagrade, priznanja, preporuke i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji (samo za radno mesto pod rednim brojem 9); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za prosvetnog savetnika (samo za radno mesto pod rednim brojem 9); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za službenika za javne nabavke (samo za radno mesto pod rednim brojem 4); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom ispitu za prosvetnog savetnika i uverenje o položenom ispitu za službenika za javne nabavke.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103 stav 3).

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Stipendije, konkursi i javni pozivi”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VII Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, počev od 28. januara 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama, a radi provere poznavanja rada na računaru i provere veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti. Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru i proveru veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu javnog konkursa biće sprovedene u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci.

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom/pravosudnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita/pravosudnog ispita.

Kandidati bez položenog ispita za prosvetnog savetnika primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Kandidati sa položenim ispitom za prosvetnog savetnika nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za prosvetnog savetnika.

Kandidati bez položenog ispita za službenika za javne nabavke primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od tri meseca od dana stupanja na rad. Kandidati sa položenim ispitom za službenika za javne nabavke nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za službenika za javne nabavke.

Kandidati koju konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

Ovaj konkurs objavljuje se na veb-stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpn.gov.rs, na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu eUprave, na oglasnoj tabli, veb-stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA


Pregledano: 782 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters