Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Kuvar Puno radno vreme

na PU DRAGOLjUB UDICKI u Kikinda (Poslato na 08-01-2019)

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DRAGOLjUB UDICKI“
23300 Kikinda, Dositejeva 43
tel. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Vaspitač
3 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje - završena visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u obimu studija od 180 ESPB - stečeno zvanje strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta ili završena viša škola za obrazovanje vaspitača - stečeno zvanje vaspitač u predškolskim ustanovama; da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik i jezik na kome se obavlja vaspitno-obrazovni rad; radno iskustvo u struci u trajanju od 1 godine najmanje; ispit za licencu ili stručni ispit u skladu sa zakonom, bez licence može biti primljeno lice uz obavezu da istu stekne u roku od najkasnije 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Vaspitač

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; završena visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (ukupno 240 ESPB) - stečeno zvanje strukovni vaspitač specijalista; da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik i jezik na kom se obavlja vaspitno-obrazovni rad; radno iskustvo u struci u trajanju od 1 godine najmanje; ispit za licencu ili stručni ispit u skladu sa zakonom, bez licence može biti primljeno lice uz obavezu da istu stekne u roku od najkasnije 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Kuvar

USLOVI: IV stepen stručne spreme; srednje obrazovanje iz oblasti ugostiteljstva - smer kuvar; da kandidat poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik i jezik na kom se obavlja vaspitno-obrazovni rad; radno iskustvo u struci u trajanju od 5 godina najmanje.

OSTALO: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti. Dokumenta za konkurs koja kandidati treba da dostave su sledeća: CV (radna biografija); uredno ispunjen i odštampan prijavni formular skinut sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; overena fotokopija diplome; dokaz o neosuđivanosti (iz kaznene evidencije MUP-a); uverenje o zdravstvenoj sposobnosti - kandidat će dostaviti kasnije po donošenju odluke o izboru kandidata. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara predškolske ustanove i putem telefona: 0230/422-530 ili 421-230.


Pregledano: 1335 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters