Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - klinički lekar Puno radno vreme

na Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" u Beograd (Poslato na 10-01-2019)

Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”, Beograd

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS” br. 1/15), člana 24-27 i člana 192 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US i 113/2017), člana 23 Statuta KBC „Bežanijska kosa“-Beograd i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u KBC „Bežanijska kosa“-Beograd broj 7524 od 03.09.2015. godine, raspisujem sledeći

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1 doktora medicine – kliničkog lekara za rad na određeno vreme na Odeljenju ortopedije i ortopedske traumatologije na Klinici za hirurgiju, a radi zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka na rad,

sa punim radnim vremenom i probnim radom od 3 meseca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine – kliničkog lekara su:

· medicinski fakultet

· položen stručni ispit

Kriterijumi:

1. prosečna ocena studiranja

2. odbranjen završni magistarski rad ili završni rad akademskih specijalističkih studija

3. odbranjena doktorska teza

4. radno iskustvo u struci: podrazumeva radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite (radni odnos ili stručno usavršavanje koje se dokazuje Ugovorima o radu, Rešenjima o prestanku radnog odnosa i Ugovorima o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i sticanju posebnih znanja i sposobnosti u struci)

5. ocena na razgovoru (intervju)

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, Komisija će obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata (testiranje, provera praktičnih znanja, sposobnosti i veština) na osnovu kojih će se kandidati rangirati.

Zaintresovani kandidati podnose – neoverene fotokopije:

· prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i e- mail adresom

· fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu

· fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

· fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime)

· fotokopiju licence ili rešenja o upisu u lekarsku komoru Srbije

· fotokopiju dokaza: o završenom doktoratu, magisterijumu, akademskim specijalističkim studijama

· fotokopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje)

· dokaz o radnom iskustvu u struci: podrazumeva radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite (radni odnos ili stručno usavršavanje koje se dokazuje Ugovorima o radu, Ugovorima o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i sticanju posebnih znanja i sposobnosti u struci, kao i Rešenjima o prestanku radnog odnosa radi sravnjenja sa radnim stažom upisanim u radnu knjižicu – ukoliko je kandidat poseduje)

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu mora dostaviti:

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; fotokopiju: dokaza o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatit B x2 i dokaza o ispunjenosti zdravstvenih uslova određenih kategorija zaposlenih drugih lica i kliconoša (sanitarni pregled);overene fotokopije: diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu; licence ili rešenja o upisu u imenik u lekarsku Komoru Srbije; dokaz o odbranjenom: završnom magistarskom radu, završnom rady akademskih specijalističkih studija i odbranjenoj doktorskoj tezi; fotokopije: odjave na prethodno osiguranje – MA obrasca; fotokopiju lične karte u 3 primerka ukoliko je bez čipa ili na starom obrascu (ukoliko je sa čipom poneti je sa sobom) i radnu knjižicu ukoliko je poseduje (zbog izračunavanja staža kao i minulog rada).

Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojim se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u arhivu KB Centra do 15 časova radnim danima (treći sprat, Uprava) ili slati poštom na adresu Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa”-Beograd, Ul. Bežanijska kosa b.b. 11080 Zemun, odnosno u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za radno mesto doktora medicine – kliničkog lekara za rad na Odeljenju ortopedije i ortopedske traumatologije na Klinici za hirurgiju“.

Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Za sve informacije se možete obratiti na kontakt telefon: 011/20-95-605.

DIREKTOR KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA Ass. dr sc. med. VNS Marija Zdravković

Rok za dostavljanje prijava je
16.01.2019.Skoro postavljeni poslovi Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa"


Pregledano: 592 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters