Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNA ŠKOLA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 16-01-2019)

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA LESKOVAC
16000 Leskovac, Niška 65
tel. 016/223-430

Nastavnik matematike
sa 16,67% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 61,11% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139 ZOSOV („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakoni); 1) da imaju odgovrajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 i članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015, 10/2016, 2/2017 i 13/2018); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju: original ili overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (overena fotokopija dokaza koju izdaje visokoškolska ustanova); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); lekarsko uverenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest meseci) podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom; uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od šest meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Prijave sa dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Pregledano: 923 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters