Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA „ĐUKA DINIĆ“ u Leskovac (Poslato na 30-01-2019)

EKONOMSKA ŠKOLA „ĐUKA DINIĆ“
16000 Leskovac
tel. 016/212-880


Nastavnik engleskog jezika
sa 11% radnog vremena, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018); da ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr. 13/2016, 2/2017 i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za kvirična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da prilože: popunjen odštampan prijavni formular koji kandidat preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overene fotokopije); original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (diplomu o osnovnim studijama i master studijama); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela utvređena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; pismeni dokaz (uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika odgovarajuće školske ustanove, kojim potvrđuje da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad, tj. srpski jezik, ukoliko je odgovarajuće obrazovanje stekao na stranom jeziku). Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu predati neposredno školi ili preko pošte na gorenavedenu adresu. Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na broj telefona: 016/212-880.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA „ĐUKA DINIĆ“


Pregledano: 1950 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters