Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave - područja rada Elektrotehnika Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 31-01-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Takovska 22Nastavnik praktične nastave - područja rada Elektrotehnika
na određeno vreme, radi zamene zaposlenog kome miruje radni odnos u periodu od dve godine

USLOVI: 1) stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog; diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike; diplomirani elektrotehnički inženjer, smer elektronski, diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta; inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog; viši stručnik radnik elektrotehničke struke, svi smerovi osim energetskog, diplomirani inžinjer elektrotehnike i računarstva, smer elektronika i telekumunikacije; master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim programima, osim iz oblasti energetike, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, svi studijski programi osim iz oblasti energetike, specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene strukovne studije prvog stepena na studijskim programima osim iz oblasti energetike; strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije na studijskim programima osim iz oblasti energetike; strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - specijalista, elektronika i računarstvo; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je državljanin Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom - dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova, dostavljaju školi: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju. Kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, original ili overenu fotokopiju uverenja ili potvrde o neosuđivanosti za gorenavedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih - original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1100 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters