Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 31-01-2019)

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
17500 Vranje, Omladinska 20Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2018/2019. godinu, odnosno najkasnije do 31.08.2019. godine

USLOVI: Kandidati treba da: imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 8 stav 2 ZOSOV-a, za pedagoškog asistenta: minimum srednje obrazovanje i sertifikat Ministarstva prosvete o savladanoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu soposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz alineja 1, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz alineje 2 pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz iz alineje 3 pribavlja škola. Konkurs traje osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 2889 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters