Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu, doktor medicine i doktor stomatologije Puno radno vreme

na Dom zdravlja Niš u Niš (Poslato na 04-02-2019)

Dom zdravlja Niš Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“ br. 106/2018) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 537 od 01.02.2019.god., direktor Doma zdravlja Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

Oglašava se prijem u radni odnossa punim radnim za sledeća radna mesta:

-na neodređeno vreme

1) doktor medicine specijalista izabrani lekar decu

(spec. pedijatrije) – 1 izvršilac -na određeno vreme

2) doktor medicine specijalista izabrani lekar decu

(spec. pedijatrije) – 1 izvršilac

3) doktor medicine – 2 izvršioca

4) doktor stomatologije – 2 izvršioca

II

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

III

Pored opštih uslova na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Niš broj 2/18 od 23.03.2018.godine, utvrđeni su i posebni uslovi:

Za radna mesta pod brojem 1) i 2):

- završen medicinski fakultet

- položen stručni ispit

- položen specijalistički ispit iz pedijatrije

- licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore

Za radna mesta pod brojem 3) i 4):

- završen medicinski, odnosno stomatološki fakultet

- položen stručni ispit

- licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske, odnosno Stomatološke komore

IV

Uz prijavu (CV) se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: – diploma o završenom medicinskom, odnosno stomatološkom fakultetu – potvrda o položenom stručnom ispitu – diploma o položenom specijalističkom ispitu (za radna mesta pod brojem 1) i 2) – licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske, odnosno Stomatološke komore

V

Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i: – lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom, – fotokopija lične karte, – izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime), – uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud), – pisanu saglasnost (svojeručno) za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Niš.

VI

Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi: – lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedeni dokument u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.

VII

Oglas objaviti na internet stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Niš (www.domzdravljanis.co.rs). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa mogu poslati poštom na adresu: Dom zdravlja Niš – prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mesto… (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu), Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš, ili dostaviti lično u Dom zdravlja Niš Odseku za kadrovske poslove – VI sprat, kancelarija broj 411. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na internet stranici Doma zdravlja Niš. Kandidatima koji ne budu izabranioverena konkursna dokumentacija biće vraćena putem pošte. Kontakt telefon 018/503-708 ili mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs. DOM ZDRAVLjA NIŠ DIREKTOR Prof. dr Milorad Jerkan

Rok za dostavljanje prijava je
09.02.2019.Pregledano: 1041 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters