Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik na određeno vreme Puno radno vreme

na OSNOVI SUD SUBOTICA u Subotica (Poslato na 06-02-2019)

OSNOVI SUD SUBOTICA
24000 Subotica, Senćanski put 1

Sudijski pomoćnik

Sudijski pomoćnik
na određeno vreme
2 izvršioca

Opis poslova radnog mesta: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnijim predmetima, izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i položen pravosudni ispit. Pored navedenih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene čl. 45 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18). Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: 1. Ponašajne kompetencije predviđene čl. 44b st. 1 i st. 2 Zakona o državnim službenicima, će se proveravati usmeno i 2 Funkcionalne kompetencije predviđene čl. 44v Zakona o državnim službenicima, Opšte funkcionalne kompetencije iz čl. 44v. st. 3 tč. 1 i tč. 3 Zakona će se proveravati usmeno, u direktnom razgovoru, dok će se Opšte funkcionalne kompetencije iz čl. 44v st. 3 tč. 2 Zakona (koje se odnose na digitalnu pismenost) proveravati kroz praktičnu proveru. Posebne funkcionalne kompetencije predviđene čl. 44v st. 4 Zakona o državnim službenicima, će se proveravati usmeno. Svi kandidati moraju da dostave prijavu (obrazac prijave je sastavni deo konkursne dokumentacije) sa biografijom (CV) uz obavezno naznačenje kontakt telefona. Kandidati su dužni da uz prijavu sa biografijom dostave (original ili overenu fotokopiju) sledeće dokumentacije: diplomu o završenom pravnom fakultetu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, potvrdu da kandidatu nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, svu dokumentaciju u originalu ili overenim kopijama. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze. Obrazac izjave je sastavni deo oglasa o javnom konkursu i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Subotici. Obrazac prijave je sastavni deo oglasa o javnom konkursu i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Subotici. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, a nisu pripravnici, niti rade u kabinetu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Za radni odnos na određeno vreme probni rad je obavezan samo ako je radni odnos zasnovan na duže od šest meseci i traje dva meseca.

OSTALO: Datum razgovora i provere kompetencija će biti naknadno određen, o čemu će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni putem kontakt telefona koji bude naveden u prijavi. Intervju sa konkursnom komisijom je završna faza postupka. Sve provere kandidata će biti obavljene u sedištu Osnovnog suda u Subotici, Senćanski put 1. Javni konkurs će biti oglašen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Subotici, na internet prezentaciji Osnovnog suda u Subotici, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave na oglas sa kratkom ličnom i radnom biografijom i odgovarajućom dokumentacijom (original ili overena fotokopija) se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Osnovni sud Subotica, Senćanski put 1, sa naznakom „Za Konkursnu komisiju”. Sve informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon: 064/659-3633, a kontakt osoba je Avram Veso, sekretar suda. Konkursna komisija sastavlja spisak kandidata koji na osnovu podataka iz prijave na konkurs ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izborni postupak. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće se uzimati u razmatranje, iste konkursna komisija odbacuje rešenjem. Izborni postupak u Osnovnom sudu u Subotici će započeti dana 20.02.2019.godine.


Pregledano: 1069 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters