Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave, Nastavnik u produženom boravku Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO“ u Vrbas (Poslato na 06-02-2019)

OSNOVNA ŠKOLA
„BRATSTVO JEDINSTVO“
21460 Vrbas, Palih boraca 2

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik u produženom boravku
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog do 31.08.2019. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni), kao i da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); 1) odgovarajuće visoko obrazovanje: profesor razredne nastave; profesor pedagogije sa predhodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu; master učitelj; diplomirani učitelj - master; profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; 2) posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3) dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) posedovanje državljanstva Republike Srbije; 5) poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular sa naznačenim brojem telefona i adresom, kandidati prilažu sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti pribavljeno od nadležne službe MUP-a. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnose izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumenatacijom o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijeve se podnose na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izbrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti obavešteni. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, sekretar škole, telefon: 021/702-515, 705-337.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO“


Pregledano: 1116 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters