Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u privatnoj osnovnoj školi Puno radno vreme

na Osnovna škola Miroslav Mika Antić, Novi Sad u Beograd (Poslato na 08-02-2019)

Osnovna škola Miroslav Mika Antić, Novi Sad

Na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS br. 88/17 i 27/18) v.d. direktora privatne Osnovne škole ‘‘Miroslav Mika Antić’‘ iz Novog Sada

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE

I

Radno mesto za koje se raspisuje konkurs: Profesor razredne nastave u Privatnoj osnovnoj školi ‘‘Miroslav Mika Antić’‘ iz Novog Sada.

II

Vrsta radnog odnosa i radno vreme: Radni odnos se zaključuje na određeno vreme – do povratka odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, zaključivanjem Ugovora o radu.

III

Uslovi za prijem u radni odnos:

1. da lice koje konkuriše ima odgovarajuće visoko obrazovanje, minimum VII-1 stepen, odnosno da ima zvanje profesora razredne nastave, nastavnik razredne nastave, profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelj i druga zvanja u smislu čl. 2 stav 1. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (’‘Sl. glasnik RS-Prosvetni glasnik’‘, 11/2012);

2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;

4. da ima državljanstvo Republike Srbije;

5. najmanje 2 godine iskustva u struci.

IV

Dokazi o ispunjenosti uslova koji se podnose prilokom prijavljivanja na konkurs:

1. fotokopija diplome,

2. uverenje o državljanstvu,

3. kraća biograafija.

Dokazi koji će se tražiti prilikom prijema u radni odnos i koji se proveravaju tokom rada:

1. lekarsko uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima,

V

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna škola ‘‘Miroslav Mika Antić’‘, Dositejeva 15, Novi Sad ili na e-mail office@skolamikaantic.edu.rs Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na internet sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dokumentaciju ne dostavljati u originalu, ista se ne vraća podnosiocu prijave.

VI

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, o čemu će biti obavešteni svi kandidati, u skladu sa Zakonom.

OŠ ‘‘Miroslav Mika Antić’ Nevena Zeljković, s.r.

Rok za dostavljanje prijava je
07.03.2019.Pregledano: 855 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters