Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

39

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na Institut za virusologiju, vakcine i serume "TORLAK" u Beograd (Poslato na 11-02-2019)

Institut za virusologiju, vakcine i serume “TORLAK”, Beograd

Adresa poslodavca: Vojvode Stepe 458, Beograd

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Odseka za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki, Službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove Instituta „Torlak“.

Opis poslova:

• planira i organizuje rad u organizacionoj jedinici u skladu sa planovima Službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove i Instituta „Torlak“,
• prati sprovođenje procedura na nivou Instituta i zakonskih propisa,
• planira, izrađuje Standardne operativne procedure (SOP-ove), i njihove izmene i dopune,
• zadužen je za sprovođenje Standardnih operativnih procedura (SOP-ova) u Institutu,
• priprema predlog plana rada organizacione jedinice,
• nadgleda izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice,
• izrađuje pojedinačne pravne akte u skladu sa pozitivnim propisima (odluke, rešenja, potvrde, izjave, i druge akte) i daje predlog opštih pravnih akata Rukovodiocu nemedicinske Službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove i direktoru Instituta na više nivoa zdravstvene zaštite,
• sastavlja ugovore, anekse ugovora i po potrebi daje tumačenje istih,
• daje pravna mišljenja po nalogu direktora Instituta na više nivoa zdravstvene zaštite i/ili neposrednog rukovodioca,
• na zahtev zaposlenih daje pravna mišljenja i savete iz delokruga rada organizacione jedinice,
• priprema sednice Upravnog i Nadzornog odbora: izrađuje analize, izveštaje, nacrte odluka i zaključaka sa sednica organa upravljanja,
• sastavlja zapisnike sa sednica organa upravljanja Instituta i potpisuje njegove predloge,
• obavlja stručne poslove prilikom raspisivanja konkursa i oglasa,
• odgovoran je za uredno vođenje evidencije o radno angažovanim licima u Institutu (njihovom broju, ličnim podacima, vrsti i stepenu stručne spreme, obukama, ugovorima i njihovom važenju, drugim podacima bitnim za rad Instituta),
• odgovoran je za uredno vođenje dosijea i matičnih knjiga zaposlenih, kao i ažuriranje podataka o zaposlenima,
• odgovoran je za urednost i kompletnost dokumentacije prilikom radnog angažovanja lica u Institutu,
• odgovoran je za blagovremeno dostavljanje prijave, promene i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje,
• izrađuje plan godišnjih odmora na nivou Insitituta, objedinjujući planove godišnjih odmora organizacionih jedinica Instituta,
• odgovoran je za uredno vođenje evidencije o privremenoj sprečenosti za rad i drugih vrsta odsustva zaposlenih u Institutu,
• dužan je da komunicira sa svim nadležnim inspekcijama i shodno njihovim nalozima da dostavi potrebnu dokumentaciju o zaposlenima, organima rukovođenja, upravljanja i radu Instituta,
• nadgleda i odgovara za rad arhive,
• nadgleda vođenje evidencije ulaznih i izlaznih dokumenata Instituta,
• odgovoran je za blagovremeno i uredno dostavljanje dokumentacije zaposlenima, rukovodiocima organizacionih jedinica u Institutu i trećim pravnim i fizičkim licima,
• odobrava zahteve za nabavku dobara, usluga i radova u okviru svoje organizacione jedinice,
• daje stručna mišljenja i komentare na zahteve za nabavku i po potrebi obrađuje zahteve za nabavku,
• učestvuje u pripremi ponuda Instituta za učestvovanje u postupcima javnih nabavki (vrši pravnu analizu konkursne dokumentacije, daje sugestije za pitanja u vezi konkursne dokumentacije, kontroliše formalnu ispravnost ponude, analizira dostavljene odluke o dodeli ugovora i/ili odluke o obustavi postupka, izrađuje zahtev za zaštitu prava ponuđača), planira i organizuje rad u organizacionoj jedinici u skladu sa planovima Službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove i Instituta „Torlak“,
• izrađuje Plan javnih nabavki,
• izrađuje kvartalne i godišnje izveštaje za Upravu za javne nabavke i Državnu revizorsku instituciju,
• odgovoran je za vođenje evidencija o sprovedenim postupcima javnih nabavki,
• u postupcima javnih nabavki priprema i izrađuje sledeća akata: – Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, – Rešenja o formiranju komisije za postupak javne nabavke, – konkursne dokumentacije, – Pozive za podnošenje ponuda u postupcima javnih nabavki, – odgovora na zahteve za dodatna pojašnjenja konkursnih dokumentacija, – Zapisnik o otvaranju ponuda u postupcima javnih nabavki, – Izveštaje o stručnoj oceni ponuda, – Odluke o dodeli ugovora i Odluke o obustavi postupka javne nabavke, – Obaveštenja o zaključenim ugovorima i Obaveštenja o obustavi postupaka javnih nabavki, – odgovore na zahtev za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki,
• priprema i izrađuje predloge ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki,
• obrađuje zahteve za nabavku dobara, usluga i radova,
• odgovoran je za evidenciju o zaključenim ugovorima, roku važenja ugovora, količinske i finansijske iskorišćenosti ugovora,
• daje predlog za zaključenje Aneksa ugovora i izrađuje iste,
• sarađuje sa ostalim organizacionim jedinicama u vezi pripreme specifikacija za postupke javnih nabavki, koje raspisuje Institut,
• postupa u skladu sa odredbama opšteg akta kojim se bliže uređuju postupci javnih nabavki i učestvuje u pripremi njegovih izmena i dopuna,
• procenjuje mogućnosti za poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i produktivnosti celokupnog poslovanja i tehnološkog razvoja, smanjenje troškova i daje predloge za unapređenje svega navedenog,
• blagovremeno priprema potrebe dobara, usluga i radova kao i njihove specifikacije koje su potrebne za izradu Plana javnih nabavki i prosleđuje neposrednom rukovodiocu,
• pravi plan potreba dobara, usluga i radova na nivou organizacione jedinice i blagovremeno ih trebuje,
• prenosi znanja i iskustva i radi na postizanju samostalnosti saradnika,
• održava dobru radnu atmosferu,
• ostvaruje intenzivnu komunikaciju i saradnju sa rukovodiocima ostalih organizacionih jedinica u Institutu,
• prati zakonsku regulativu i stručnu literaturu koja mu omogućava da uspešno uradi navedene poslove,
• obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca,
• za svoj rad odgovoran je Pomoćniku rukovodioca nemedicinske službe u Odseku za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki.

Biografiju poslati na E-mail adresu : konkurs@torlak.rs

Kontakt telefon: 011/24 68 266, 064/88 52 406

Rok za dostavljanje prijava je
15.02.2019.Skoro postavljeni poslovi Institut za virusologiju, vakcine i serume "TORLAK"


Pregledano: 2175 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters