Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedini Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 12-02-2019)

"Gradski zavod za javno zdravlje", Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 106/2018), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-12611/2018 od 25.12.2018.godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-845/1 od 07.02.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine, zbog povećanog obima posla do tri meseca.

- Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu (vode za piće, bazenskih, površinskih i otpadnih voda, zemljišta, vazduha, hrane, predmeta opšte upotrebe i otpada, kao i merenja nivoa buke); sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; obavlja sanitarno higijenski pregled objekata; priprema podatke za izradu izveštaja, studija, elaborata; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Jedinice i načelnika Jedinice.

- Uslovi:
•Visoko obrazovanje: / Viša medicinska škola/odsek viši sanitarni tehničar
- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
•stručni ispit;
•licenca;
•najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju - viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološkog inženjera;
•vozač B kategorije.- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenoj višoj medicinskoj školi/odsek viši sanitarni tehničar;
•uverenje o položenom stručnom ispitu;
•licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
•fotokopija vozačke dozvole;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar u kome se to radno mesto nalazi)”.
Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
_Rok za dostavljanje prijava je_
19.02.2019.


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 578 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters