Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MILETIĆ“ u Titel (Poslato na 13-02-2019)

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETOZAR MILETIĆ“
21240 Titel, Miloša Crnjanskog 3

Nastavnik ruskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 78% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Gardinovcima i matičnoj školi u Titelu

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni), i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 3 podtačka 4 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu obrazovanja: profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost; master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik), master profesor slavista - ruski jezik i književnost; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz popunjen i odštampan prijavni formular dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (za lica koja su stekla akademsko zvanje master dostavlja se i overena fotokopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); dokaz o znanju srpskog jezika se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overenu fotokopiju, ne stariji od 6 meseci). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju na adresu škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj telefona: 021/2960-031.


Pregledano: 947 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters