Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA u Zrenjanin (Poslato na 13-02-2019)

PREDŠKOLSKA USTANOVA
23000 Zrenjanin, Karadžićeva 3a

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana (trudnoća, porodiljsko odsustvo, duže bolovanje)
2 izvršioca

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, odnosno na studijama prvog stepena u trajanju od najmanje četiri godine, dipl. vaspitač; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana (trudnoća, porodiljsko odsustvo, duže bolovanje)

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena u trajanju do tri godine – strukovni vaspitač; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat uz prijavu treba da dostavi: biografiju, overenu fotokopiju diplome ili uverenje, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), dokaz o znanju jezika na kom se izvodi vaspitno-obrazovni rad (dokazuje se diplomom o stečenom odgovarajućem obrazovanju za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada ili overenom fotokopijom uverenja da je lice položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad podnosi se pre zaključenja ugovora o radu, a dokaz o neosuđivanosti pribavlja ustanova po službenoj dužnosti. Prijave za zasnivanje radnog odnosa sa dokazima o ispunjenosti traženih uslova kandidat podnosi u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“, putem pošte ili lično u prostorijama ustanove. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Pregledano: 655 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters