Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR u Sombor (Poslato na 27-02-2019)

SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR
25000 Sombor, Apatinski put 90

Nastavnik predmetne nastave - Poznavanje robe, ishrana i komercijalno poznavanje robe
za nastavu na srpskom nastavnom jeziku, sa 58,29% norme časova, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

Nastavnik predmetne nastave - Poslovna informatika, Poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem, Računarstvo i informatika
za nastavu na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

Nastavnik predmetne nastave - Kuvarstvo
za nastavu na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1. ima odgovarajuće obrazovanje; (iz člana 140 stav 1 2 i 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon) kojim je propisano da je nastavnik lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; i odgovarajućih Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 11/2016, 2/2017 i 1/19) - poslovna informatika i poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018) - kuvarstvo; poznavanje robe, ishrana i komercijalno poznavanje robe; i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/15,11/16, 13/16-isp. 13/16, 2/17 i 13/2018) - informatika i računarstvo; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostavruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavu kandindat podnosi: overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju- (pored diplome studija drugog stepena, potrebno je priložiti overenu fotokopiju diplome studija prvog stepena - prilažu samo kandidati koji su završili studije drugog stepena); uverenje - original ili overena fotokopija da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - izdato od MUP-a, ne starije od šest meseci od dana dostavljanja prijave na konkurs; uverenje o državljanstvu - original ili overena fotokopija; original ili overena fotokopija dokaza o znanju srpskog jezika, odnosno mađarskog jezika, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (to je diploma o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili potvrda o položenom ispitu iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografiju - CV. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno ili putem preporučene pošte na adresu škole, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“. Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće razmatrati.


Pregledano: 1340 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters