Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 06-03-2019)

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA
25000 Sombor, Hadžića Svetića 18
tel. 025/482-586

Sekretar
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čiji je obavezni član sekretar škole. Kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene čl. 139 i 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17), i to: 1) diplomirani pravnik - master ili diplomirani pravnik koji je stekao visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, da ima odgovarajući stepen i vrstu školske spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dodatni uslovi: najmanje 3 godine radnog iskustva; da poseduje uverenje za rad u ustanovi. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular podnose: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu kopiju uverenja za rad u ustanovi, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci), original izvod iz MK rođenih (ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs - sekretar škole“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.

Nastavnik predmetne nastave, prehrambena grupa predmeta - Prehrambena tehnologija - ispitivanje namirnica, za obrazovne profile: prehrambeni tehničar i tehničar za biotehnologiju
na određeno vreme

USLOVI: Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čiji je obavezni član sekretar škole. Uslovi za prijem u radni odnos: 1) da kandidat ima odgovarajući stepen i vrstu školske spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10“, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; zvanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi: diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijsko inženjerstvo, inženjerstvo i biotehnologija; diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi; diplomirani inženjer tehnologije ishrana; diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda; diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda; diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular podnose: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 2. dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studijranja ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 3. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija); 4. uverenje da kandidat nije osuđivan. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnog saradnika vrši se uži izbor kandidata koji se upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, sa naznakom: „Za konkurs - nastavnik prehrambene grupe predmeta“ ili lično predati sekretaru škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA


Pregledano: 1150 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters