Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTINA TUTIN OPŠTINSKA UPRAVA u Tutin (Poslato na 13-03-2019)

OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA UPRAVA
36320 Tutin, Ferhadija 1, Gradski trg

1. Normativno-pravni poslovi za organe opštine, zvanje savetnik
2 izvršioca

Opis posla: priprema nacrte opštih i pojedinačnih pravnih akata kojima se uređuju organizacija i rad organa opštine: Skupštine opštine, Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva; prati i proučava izvršavanje zakona i drugih propisa; stara se o usklađenosti normativnih akata opštine od značaja za rad organa opštine sa zakonskim, podzakonskim aktima i aktima opštine; obavlja stručno-operativne poslove pripreme i organizovanja sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela - stalnih i povremenih; vrši administrativno-tehničku pripremu predloga i obradu usvojenih normativnih akata organa; sarađuje sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Opštinske uprave, ustanovama, preduzećima i organizacijama koje rešavaju u upravnom postupku u prvom stepenu; priprema nacrte rešenja i drugih akata koje Opštinsko veće donosi prilikom rešavanja u drugom stepenu; obrađuje zapisnike sa sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela; pruža stručnu pomoć i na zahtev daje mišljenja predsednicima odborničkih grupa, odbornicima u Skupštini opštine; obavlja stručne poslove na uređivanju službenog lista opštine, po potrebi obavlja poslove u opštinskom pravobranilaštvu tako što pomaže opštinskom pravobraniocu, daje strankama mišljenja i savete iz pravne oblasti, obavlja normativno pravne poslove u opštinskom Pravobranilaštvu, sarađuje sa imovinsko-pravnom službom.Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka (pravne nauke) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

2. Radno mesto: upravno-pravni poslovi, zvanje savetnik

Opis poslova: proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebne dozvole, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja, izrađivanje nacrta građevinske dozvole i izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova i upotrebne dozvole; učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada, proverava ispunjenost imovinsko-pravnih uslova za izdavanje građevinske dozvole; objavljuje na internet strani nadležnog organa zaključke o odbacivanju zahteva; vodi prvostepeni upravni postupak, prosleđuje potvrde Komisije za tehnički pregled objekta o puštanju objekta u probni rad građevinskoj inspekciji; izdaje uverenja o starosti objekata i uverenja o etažiranju posebnih delova objekata, potvrde da je izdata građevinska i upotrebna dozvola za objekat, stavlja klauzulu pravosnažnosti, prosleđuje Projekat za izvođenje i Glavni projekat zaštite od požara na saglasnost MUP-u, sektoru protivpožarne zaštite; pribavlja podatke o visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, vodi Registar objedinjenih procedura, omogućava dostupnosti podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, objavljivanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, kao i rešenja u elektronskom obliku putem interneta; omogućava Centralnoj evidenciji preuzimanje podataka, akata i dokumentacije sadržane u Registru; inicira podnošenje prijave za privredni prestup, odnosno prekršajne prijave, protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja i preduzima druge neophodne radnje za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra; vodi prvostepeni upravni postupak, dostavlja pravosnažna rešenja - upotrebne dozvole RGZ Službi za katastar nepokretnosti; izdaje potvrde i uverenja na zahtev starnke; priprema predlog odluka iz oblasti urabnizma i usaglašava sa zakonima, izrađuje potvrdu o prijavi radova investitora i prosleđuje građevinskoj inspekciji; obaveštava investitora ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje prijave radova; prati propise iz oblasti urbanizma. Pokreće postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti obaveštava stranke o dokumentaciji neophodnoj za sprovođenje postupka ozakonjenja, pribavlja saglasnosti za ozakonjenje objekta od upravljača javnog dobra, odnosno organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara, kao i od drugih institucija čija saglasnost je neophodna za okončanje postupka ozakonjenja; sprovodi postupak ozakonjenja u skladu sa zakonom, izdaje uverenja o podnetom zahtevu i dostavlja obaveštenja nadležnim organima o podnetim zahtevima; vodi ažurnu evidenciju o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja; dostavlja pravosnažna rešenja o ozakonjenju Republičkom geodetskom zavodu - službi za katastar nepokretnosti i građevinskoj inspekciji; vodi prvostepeni upravni postupak; kontroliše da li su rešeni imovinsko-pravnih odnosi; izrađuje nacrt rešenja o ozakonjenju objekta i nacrt zaključaka koje donosi u toku postupka ozakonjenja; priprema izveštaje o broju podnetih i rešenih predmeta kao i izveštaje vezane za ozakonjenje objekata; izrađuje potrebne informacije, analize i izveštaje; objavljuje spisak donetih rešenja na internet stranici nadležnog organa vodi upravni postupak i priprema rešenja i druge akte iz stambeno-komunalne oblasti; vodi upravni postupak i priprema nacrt rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenoj zgradi; vodi evidenciju skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji lokalne samouprave; izdaje uverenja o obrazovanju skupštine zgrade i izboru predsedika, vodi upravni postupak i priprema rešenja i druge akte iz stambeno-komunalne oblasti; vodi upravni postupak i priprema nacrt rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenoj zgradi; vodi evidenciju skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji lokalne samouprave; izdaje uverenja o obrazovanju skupštine zgrade i izboru predsedika i druge poslove po nalogu šefa odseka, načelnika odeljenja i načelnika opštinske uprave.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja nauka ili iz naučne oblasti prava i građevine na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru MS Office paket i internet.


3. Poslovi ažuriranja biračkog spiska, zvanje: viši referent

Opis posla: obavlja administrativne i tehničke poslove pripreme, obrade i unosa podataka u sistem za AOP radi ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska; obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem rešenja o upisu, brisanju, izmeni, dopuni i ispravci greške u bazi biračkog spiska po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka - do zaključenja biračkog spiska; izdaje izvod iz biračkog spiska i obaveštenja za potrebe ličnog izjašnjavanja građana; izdaje uverenja o izbornom i biračkom pravu; sačinjava odgovarajuće informacije i izveštaje. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

USLOVI: stečeno srednje obrazovanje društvenog ili ekonomskog smera u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

4. Zamenik matičara zvanje viši referent

Opis posla: obavlja administrativne i tehničke poslove vođenja matičnih knjiga, zaključenja braka, izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja; vođenje evidencija o državljanstvu i izdavanje uverenja o tim činjenicama; obavlja poslove prijemne kancelarije i ažurirnje biračkog spiska na području mesne kancelarije; sastavljanje smrtovnica; administrativni i stručno-operativni, finansijsko-materijalni i kancelarijski poslovi za potrebe organa mesne zajednice; obavlja administrativne i organizacione poslove u vezi sa: održavanjem zborova građana, sednica organa mesne zajednice, izjašnjavanjem građana na referendumu ili drugom obliku ličnog izjašnjavanja građana, uvođenjem samodoprinosa, izborima za organe mesne zajednice, izborima za odbornike, narodne poslanike i druge izbore, pružanjem tehničke pomoći u humanitarnim i drugim akcijama, informisanjem stranaka i pružanjem stručne pomoći strankama pri sastavljanju podnesaka kojim se one obraćaju organima grada.Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti u okviru obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka (pravne i ekonomske nauke) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen poseban ispit za matičara, ovlašćenje za obavljanje poslova matičara, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

OSTALO: Kandidati su u obavezi da uz prijavu za konkurs dostave sledeću dokumentaciju: prijavu sa kratkom biografijom, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema), uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, mogu se primiti na rad, pod uslovom da državni stručni ispit polože u roku od šest meseci; ukoliko izabrani kandidat ne položi državni stručni ispit u gorenavedenom roku prestaje mu radni odnos), uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi opštine Tutin, potvrda o radnom iskustvu. Overena fotokopija rešenja o raspoređivanju, odnosno overena fotokopija ugovora o radu kandidata u dosadašnjoj ustanovi ili preduzeću čiji je osnivač lokalna samouprava. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Adresa na koju se podnose prijave u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave: Opštinska uprava Opštine Tutin, Ferhadija 1, Gradski trg, 36320 Tutin, sa naznakom „Za javni konkurs“. Navesti i radno mesto za koje se konkuriše. Javni konkurs objavljuje se na internet prezentaciji Opštine Tutin: www.opstinatutin.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Tutin. Napomena: javni konkurs će sprovoditi Konkursna komisija koju formira načelnik Opštinske uprave Opštine Tutin. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.


Pregledano: 970 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters