Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST” u Knjaževac (Poslato na 13-03-2019)

OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”
19350 Knjaževac, Bore Stankovića 60

Nastavnik istorije
sa 30% radnog vremena u redovnoj nastavi i 9,40% u odeljenjima za obrazovanje odraslih, na određeno vreme radi zamene zaposlenog kome miruje radni odnos zbog izbora na funkciju direktora

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 139 i članom 140 stav 1, tačka 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019 - dr. zakon, dalje Zakon), Pravilnika o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vreste obrazovanja nastavnika i andragoškoh asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa obrazovanja odraslih („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 13/13 i 18/13) kao i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, Prosvetni glasnik broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), da ima odgovarajuće visoko obrazovanje: profesor istorije, profesor istorije i geografije, diplomirani istoričar, diplomirani istoričar - master, master istoričar i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz popunjen prijavni formular, sa kratkom biografijom, priložiti: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne stariji od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi (dokaz dostavlja kandidat samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu). U skladu sa čl. 154 i 155 kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i fotokopije dokumenata, koje nisu overene od strane nadležnog organa, neće se razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na adresu škole 19350 Knjaževac, Bore Stankovića 60, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Poslovi, sa naznakom „Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”


Pregledano: 1100 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters