Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“ u Šid (Poslato na 20-03-2019)

GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“
22240 Šid, Laze Kostića 2
tel. 022/2715-520

Sekretar

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), iz oblasti pravnih nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, iz oblasti pravnih nauka, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dodatna znanja ispiti i radno iskustvo: dozvola za rad sekretara (licenca za sekretara) ili položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit (osim za pripravnike i lica sa stečenim radnim stažom koja su s njima izjednačena u pogledu radnopravnog položaja). Dokazi o ispunjavanju uslova: diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), lična biografija (CV), svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tatjana Stupkin, 022/2715-520. Adresa na koju se podnose prijave: Gimnazija „Sava Šumanović“, Laze Kostića 2, 22240 Šid. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs za prijem u radni odnos“. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu predloženi svi traženi dokazi, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“


Pregledano: 2288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters